Hotline: 0904 529 586

Bảng giá dịch vụ chi tiết

  1. Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT SỐ HÓA ĐƠN TỐI ĐA/THÁNG 0 10 20 30 40 50 >50
1. Thương mại và dịch vụ 500 900 1.200 1.500 1.800 2.000

Cộng thêm

20.000đ/

hóa đơn

2. Sản xuất và gia công 500 1.300 1.600 2.000 2.300 2.700
3. Thi công và xây lắp 500 1.500 1.900 2.300 2.600 2.900

 

2. Bảng giá dịch vụ BCTC cuối năm

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT SỐ HÓA ĐƠN TỐI ĐA/NĂM 60 120 180 240 320 380 >380
1. Thương mại và dịch vụ 1.900 2.900 3.900 4.900 5.900 6.900

Theo thỏa

thuận

2. Sản xuất và gia công 2.500 3.500 4.500 5.500 6.500 7.500
3. Thi công và xây lắp 2.900 3.900 4.900 5.900 6.900 7.900


3. Bảng giá dịch vụ quyết toán thuế

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT SỐ HÓA ĐƠN TỐI ĐA/NĂM 60 120 180 240 320 380 >380
1. Thương mại và dịch vụ 2.500 3.500 4.500 5.500 6.500 7.500

Theo thỏa

thuận

2. Sản xuất và gia công 2.900 3.900 4.900 5.900 6.900 7.900
3. Thi công và xây lắp 3.500 4.500 5.500 6.500 7.500

8.500

 4. Các thủ tục làm bảo hiểm xã hội trọn gói: 500.000đ/ tháng

 

Rất mong được nhận được hợp tác từ Qúy khách hàng

Xin chân trọng cảm ơn